logo-bip godlo pl

Do wakacji pozostało 21.06.2019 24:00 152 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Szolc - Rogozińskiego
w Kaliszu

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b, 62-800 Kalisz
tel./fax: 62 765 34 33
sekretariat@sp17.kalisz.pl

Dzisiaj:
Wczoraj:
Wszyscy:
169
834
1263123

Twoje IP: 3.80.55.37

STYPENDIUM im. Jana Pawła II

 
 
 
Szanowni Państwo,
informuję, że do dnia 11 stycznia br. (godz. 13:00) w sekretariacie szkoły można składać wnioski dot. stypendium Jana Pawła II.
 
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie (zamieszkali i zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Kalisza) spełniający łącznie kryteria:
1)    średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek:
a)    uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych - minimum 5.20
b)    uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych– minimum 4.80
2)     próg dochodowy: 1.000,00 zł netto na członka rodziny ucznia,
3)    wyjątkowe osiągnięcia – potwierdzone pisemnie przez szkołę,
4)    wzorowa postawa społeczna, patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami.
 
 
ZASADY WERYFIKACJI
Zasady weryfikacji dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.  (na dzień 4.01.2019r.)
 
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej    finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
   
W szczególności chodzi o następujące dochody netto;
•    z pracy na umowę o pracę (etat), umowę zlecenia, umowę o dzieło, pracę dorywczą, płatnych   praktyk  (brutto – składki ustawowe = netto)
•    emerytury i renty (brutto – składki ustawowe = netto)
(Proszę zwrócić uwagę, że kwota wypłacanego wynagrodzenia, emerytury, czy renty nie jest kwotą dochodu netto, jeśli zawiera jakieś potrącenia (poza alimentami)!
•    zasiłki okresowe i stałe z pomocy społecznej ( w całości dotyczące miesiąca)
•    dodatki mieszkaniowe i energetyczne
•    zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
•    świadczenie pielęgnacyjne
•    świadczenie rehabilitacyjne
•    spadki, darowizny, dochód ze sprzedaży majątku, dóbr materialnych
•    alimenty dobrowolne, otrzymywane z wyroku sądowego, z funduszu alimentacyjnego,
•    stypendia inne niż szkolne stypendia socjalne (np. studenckie socjalne i mieszkaniowe , marszałka, naukowe, sportowe, doktoranckie itp.)
•    działy specjalne produkcji rolnej (dochód jak z działalności gospodarczej)
•    w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. (zaświadcz o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy) (gospodarstwa poniżej 1 ha nie przeliczamy)
•    w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
 
1)  przy działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
Dochód obliczamy na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za rok poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek o stypendium. (czyli obecnie 2017, bo za taki okres US wystawi zaświadczenie)
Przychód – składki społeczne – podatek – składki zdrowotne (na podstawie odrębnego zaświadczenia z ZUS) = dochód z działalności gospodarczej za rok, który należy podzielić przez liczbę miesięcy, w których podatnik w 2017r. prowadził działalność i doliczyć do miesięcznych innych dochodów zadeklarowanych we wniosku o stypendium.
 
Jeżeli osoba zaczęła prowadzenie działalności gospodarczej w 2018 r., za dochód z działalności gospodarczej za dany miesiąc przyjmuje się kwotę, którą osoba zadeklaruje w oświadczeniu składanym pod odpowiedzialnością karną. ( bez zaświadczeń z US);
 
2)  przy działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
(naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje zaświadczenie o formie opodatkowania - ryczałtowe, a wnioskodawca w oświadczeniu pod odpowiedzialnością karną sam określa wysokość dochodu za dany miesiąc i przedstawia dowód opłacenia składek do ZUS)
 
W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
 
•    W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie (tj. obecnie 2640 zł.)
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. (np. spadki, sprzedaż majątku, darowizny, dywidendy itp.)
 
•    W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
(np. w grudniu, jednorazowo wypłacono premię za X,XI,XII, to do dochodu za grudzień doliczamy 1/3 tej wypłaty)
 
•    W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.
 
 
Do dochodu ustalanego wg powyższych zasad nie wlicza się:
1)    jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2)    zasiłku celowego;
3)    pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (szkolnych stypendiów socjalnych) ;
4)    wartości świadczenia w naturze;
5)    świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6)    świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca  2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);
7)    dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
8)    świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575); (tzw. 500+)
9)    świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753)
 
załącznik:
 
WNIOSEK (prosimy o WYDRUK DWUSTRONNY)
 
 
 

Dołącz do bicia rekordu Guinessa! ZOSTAŃ ANIOŁEM!

anioly

Zapraszamy uczniów i rodziców naszej szkoły do bicia rekordu Guinnessa

w ilości aniołów zebranych w jednym miejscu.

Potrzebny jest tylko biały strój, aureola i skrzydła.

Bicie rekordu odbędzie się 15 grudnia (sobota).

Zbiórka o godz. 15.15 przy lokalu „Delicje".

Prosimy szukać tabliczki z napisem SP17.

Organizatorem akcji jest Fundacja Bread Of Life.

Wspomagamy schronisko dla bezdomnych zwierząt

Zapraszamy rodziców i uczniów do włączenia się w akację „Wspomagamy schronisko dla bezdomnych zwierząt". Od 8 października rusza zbiórka karmy oraz wyposażenia (miski, smycze, obroże, używane ręczniki, koce, kołdry). Przyniesione artykuły można zostawić w koszu w auli szkoły. Przekażemy je opiekunom zwierząt.

Organizatorem akcji jest Szkolny Klub Wolontariusza i samorząd.

Copyright © 2013 - Szkoła Podstawowa Nr 17 w Kaliszu

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES :

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dowiedz się więcej

Akceptuję ?