Dostęp do informacji nieumieszczonych w BIP

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KALISZU

§ 1.

Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych z niniejszym regulaminie.
§ 2.

1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;
2) informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;
3) informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;
4) informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
5) informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;
6) informacje o zasadach i trybie działania organów.

§ 3.
1. Nie udziela się dostępu do:
1) informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;
2) informacji niejawnych;
3) informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki;
4) informacji zawierających dane osobowe, chyba że po uprzednim zanonimizowaniu;
5) informacji stanowiących tajemnicę skarbową;
6) informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.

§ 4.

1. Udostępnianie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Szkoły Podstawowej
Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu następuje poprzez:
1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
w Kaliszu
2) udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
3) udostępnianie na wniosek zainteresowanego (ustny lub pisemny);
4) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce tj. tablicy ogłoszeń.
2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Szkoły Podstawowej Nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu jest udostępniania na wniosek.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7-2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu z dnia 10.09.2013r.

§ 5.

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
2. Wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez rozpoznania.
3. Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzonym przez sekretarza szkoły.

§ 6.

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się „ bez zbędnej zwłoki”,
nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.
2. W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się
o możliwości złożenia prze niego wniosku pisemnego.
3. Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.
4. Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub w formie określonych w ust.1, organ w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie
z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach udostępnienia informacji nie złoży pisemnego wniosku o udostępnienie informacji
w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
5. W razie niemożności załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej
w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji,
nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
6. W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub, gdy organ takich informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostępnienia informacji powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w zwykłej formie korespondencyjnej.
7. Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
8. Osobie/instytucji, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Administracyjnego, właściwego
ze względu na siedzibę placówki.
§ 7.

Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację publiczną, z zastrzeżeniem § 8.
§ 8.

1. W przypadku, gdy udostępnienie informacji o którą wnosi wnioskodawca wymaga dokonania analiz, zestawień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:
1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu publicznego uzasadniającego żądanych informacji oraz wskazania w terminie 14 dni
w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne;
2) dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przedstawionej przez wnioskodawcę;
3) w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej

§ 9.

Zmiany w Regulaminie wprowadza się na tych samych zasadach co jego ustalenie.

§ 10.

Regulamin obowiązuje od dnia 10.09.2013r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Zakładka Pliki do pobrania

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca będzie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Szkoły

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.


Opublikował: Michał Ostrowski
Publikacja dnia: 21.11.2013
Podpisał: Michał Ostrowski
Dokument z dnia: 08.06.2013
Dokument oglądany razy: 3269
15.06.2021 // sp17.kalisz.pl/stronabip